ARCHENIKA

Zakres

Zakres projektów

Poniżej, znajduje się zakres realizowanych przez nas projektów

 • przygotowanie koncepcji oraz studium wykonalności, analizę chłonności
 • wystąpienie o warunki zabudowy lub lokalizacji celu publicznego
 • opracowanie koncepcji architektonicznej i wizualizacji
 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich
 • wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • wystąpienie o pozwolenie na budowę
 • przeprowadzenie przetargu
 • wybór wykonawcy/wykonawców
 • przygotowanie umów
 • nadzór nad realizacją inwestycji
 • rozliczanie częściowe inwestycji
 • odbiór końcowy inwestycji
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • złożeniem wniosków o pozwolenie na użytkowanie
 • opinie o stanie technicznym budynków i budowli,
 • opinie i analizy projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych, montażowych, technologicznych i organizacji
 • ekspertyzy techniczne konstrukcji budynków i budowli
 • przygotowanie odstępstw od warunków technicznych
 • ekspertyzy p.poż. sanepid w celu uzyskania odstępstw
 • ekspertyzy kosztorysów inwestorskich, ofertowych, podwykonawczych,
 • karty informacji przedsięwzięcia i raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • instrukcje eksploatacji obiektów (IEO)
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
 • harmonogramy rzeczowe,
 • harmonogramy finansowe,
 • harmonogramy rzeczowo-finansowe,
 • podwykonawczych, ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach (SSTWiOR),
 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BOIZ),

Doświadczenie jakie zdobyliśmy w zakresie wykonawstwa, projektowania, kosztorysowania, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania inwestycjami pozwala nam pomóc każdej ze stron procesu na każdym etapie inwestycji.

Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i pomożemy rozwiązać każdy problem związany z procesem budowlany.
Przeprowadzimy cały proces inwestycyjny.

Dodatkowo zapewniamy kompleksową obsługę prawną i administracyjną.

Oferujemy inwentaryzacje architektoniczno – budowlane wraz z instalacjami następującego typu obiektów:

 • obiekty użyteczności publicznej,
 • obiekty zabytkowe
 • zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa,
 • obiekty przemysłowe,
 • obiekty biurowe,
 • obiekty mieszkaniowe,
 • detale architektoniczne.

Na podstawie wykonanych pomiarów inwentaryzacyjnych przygotowujemy rzuty, elewacje, przekroje, zestawienia oraz opisy w wersji papierowej lub wersji elektronicznej. Jeśli jest taka potrzeba to inwentaryzację obiektu możemy również wykonać przestrzennie w projekcie graficznym.

W celu sporządzenia  właściwej inwentaryzacji i zweryfikowania stanu istniejącego z dokumentacja archiwalną jeśli dany obiekt posiada.

 • inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych,
 • odkrywki budowlane,
 • badania podłoża gruntowego,
 • ekspertyzy mykologiczne
 • oceny stanu zasolenia murów
 • ekspertyzy ornitologiczne
 • ekspertyzy chiropterologiczne
 • ekspertyzy przeciwpożarowe.
 • ekspertyzy dendrologiczne.
 • analizę statyczną
 • dynamiczną elementów i ustroju konstrukcyjnego,
 • określenie głównych przyczyn uszkodzeń elementów konstrukcji i elementów ogólnobudowlanych,
 • zalecenia wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku,
 • wnioski końcowe
 • analiza historyczno – architektoniczną obiektu
 • opis stanu zachowania
 • wnioski i zalecenia konserwatorskie
 • proponowany program prac konserwatorskich.

Pomagamy na wszystkich etapach i we wszelkich formalnościach związanych ze złożeniem wniosku i uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie planowanych prac.

 • opinie o stanie technicznym budynków i budowli,
 • opinie i analizy projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych, montażowych, technologicznych i organizacji,
 • karty informacji przedsięwzięcia i raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • instrukcje eksploatacji obiektów (IEO)
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (IBP)
 • harmonogramy rzeczowe,
 • harmonogramy finansowe,
 • harmonogramy rzeczowo-finansowe,
 • podwykonawczych,ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach (SSTWiOR),
 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
 • studium wykonalności
 • Budynek wielopokoleniowy zabytkowy w Łodzi  -przebudowa i nadbudowa budynków frontowego i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z rozbudową o podnośnik hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych i salą środowiskową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną budynku frontowego – projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej.

Wieloletnie doświadczenie w branży projektowej pozwala nam oferować projekty tradycyjnych obiektów kubaturowych, ale również obiektów specjalistycznych i unikatowych wymagających zrozumienia przeznaczenia, charakteru i funkcji.

W zależności od potrzeb Inwestora wykonujemy:

 • projekty koncepcyjne,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • projekty aranżacji wnętrza,
 • projekty renowacji zabytków,
 • projekty prac konserwatorskich
 • projekty warsztatowe,
 • projekty technologiczne,
 • projekty montażu,
 • karty mieszkań, katalogi osiedli dla biur sprzedaży
 • wizualizacje
 • projekty zamienne

 Posiadamy bardzo duże doświadczenie oraz umiejętność realizacji skomplikowanych projektów również w branżach

 • projekty architektoniczne,
 • projekty konstrukcyjne,
 • projekty instalacji sanitarnej,
 • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 • projekty instalacji gazowej,
 • projekty instalacji specjalistycznych
 • projekty kotłowni i węzłów cieplnych,
 • projekty instalacji elektrycznej,
 • projekty instalacji teletechnicznej,
 • projekty instalacji systemów pożarowych,
 • projekty automatyki,
 • projekty sieci zewnętrznych,
 • projekty przyłączy,
 • projekty stacji redukcyjno pomiarowych,
 • projekty drogowe,
 • projekty zieleni,małej architektury
 • projekty wnętrz
 • projekty oddymiania itd.

W ramach dokumentacji projektowej uzyskujemy wszystkie niezbędne decyzje administracyjne i pozwolenia.

 • kosztorysy do koncepcji architektonicznych,
 • kosztorysy do programów funkcjonalno – użytkowych,
 • kosztorysy studium wykonalności inwestycji,
 •  kosztorysy inwestorskie,
 • kosztorysy ofertowe,
 • kosztorysy powykonawcze,
 •  kosztorysy zamienne.Przedmiary robót przygotowujemy:

   

 • z pomiarów z natury,
 • z koncepcji architektonicznych,
 • z projektów budowlanych,
 • z projektów wykonawczych
 • z projektów aranżacji,
 • z projektów prac konserwatorskich,
 • z projektów specjalistycznych

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej, których posiadanie niezbędne jest:

 • przy oddaniu do użytkowania,
 • sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu,
 • przy przebudowie obiektu (której następstwem jest zmiana charakterystyki energetycznej obiektu).

Audyt energetyczny niezbędny dla:

 • zyskania środków finansowych przeznaczonych na termomodernizację,
 • uzyskania większej oszczędności użytkowania obiektu.

Audyty oświetleniowe itp

Warto jest zatrudnić inspektora nadzoru, nawet jeżeli nie zostało to obligatoryjnie określone w decyzji pozwolenia na budowę. Jest to szczególnie korzystne w przypadku, gdy kierownik budowy jest osobą zatrudnioną przez wykonawcę i reprezentuje jego interesy, wówczas poprzez inspektora nadzoru możemy sprawować fachową kontrolę nad jakością wykonywanych prac na budowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Prawie Budowlanym USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)
Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
Art. 27. Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie

W naszym zakresie możemy zaproponować Państwu również  kompleksową realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w systemie Generalnego Wykonawstwa

 • budynki mieszkalne,
 • budynki wpisane do rejestru zabytków,
 • obiekty przemysłowe,budynki użyteczności publicznej,

Nasza firma posiada wielu wykwalifikowanych inżynierów z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania, kosztorysowania, nadzorów i realizacji inwestycji. Stała współpraca pomiędzy pracownią projektową a działem wykonawstwa przyczynia się do realizacji budowy, przebudowy i remonty w taki sposób by  koszty inwestycji były minimalne, dostosowane do planu Inwestora a także przy zmieniających się cenach do zakończenia zadania na tej samym szczeblu cenowym.. Generalnego Wykonawstwo umożliwia również rozwiązywać od ręki problemy na budowie co jest niezmiernie ważne przy wiążących terminach czasowych.

Po zakończeniu budowy prowadzimy również serwis na poszczególnymi urządzeniami, by działały poprawnie.

Logo-archenika.svg

Archenika

biuro projektowe

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

+48 604 080 981

biuro@archenika.pl